نرم افزار پخش مويرگي - پلاک خوان - گيت کنترل تردد

برچسب زده شده با : اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم

اخبار 96 | اخبار سیاسی ، ورزشی، فرهنگی و هنری سال 1393